Արդյո՞ք լուսանկարը կհամարվի կենսաչափական անձնական տվյալ

2015 թվականի մայիսի տասնութին ընդունվեց «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք), որի 23-րդ հոդվածով սահմանվեց պահանջ անձնական տվյալները մշակելու վերաբերյալ լիազոր մարմնին ծանուցելու մասին [1]:

Մասնավորապես, 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն (մեջբերվում է) «Մշակողը մինչև կենսաչափական կամ հատուկ կատեգորիայի անձնական տվյալներ մշակելը պարտավոր է անձնական տվյալների պաշտպանության լիազոր մարմնին ծանուցել տվյալներ մշակելու մտադրության մասին»: Միաժամանակ Օրենքը կենսաչափական տվյալ (ընդգծումը մերն է) է համարում «անձի ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական և կենսաբանական առանձնահատկությունները բնութագրող տեղեկությունները»:
Այսպիսով, հարց է առաջանում՝ արդյո՞ք աշխատողի կողմից գործատուին տրամադրված լուսանկարը (չափսը՝ 3X4-ի), որը պրակտիկայում ընդունված է կցել աշխատողի անձնական թերթիկին, կհամարվի անձնական կենսաչափական տվյալ:  

Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության (այսուհետ՝ Գործակալություն) 2016 թվականի մարտի 21-ին տրված դիրքորոշման (Դիրքորոշում՝ ԱՏՊԴ-001/16) համաձայն՝ լուսանկարների կենսաչափական համարվելու հանգամանքը կախված է տվյալ լուսանկարի մշակման նպատակից՝ այն է անձին նույնականացնել և/կամ ստուգել նրա ինքնությունը (ընդգծումը մերն է):

Համապատասխանաբար, առանձնացվում են երկու խումբ լուսանկարներ.

  1. անձին նույնականացնելու նպատակ չունեցող լուսանկարներ (օրինակ՝ ընտանեկան կամ ընկերական միջավայրում արված լուսանկարները)

  2. անձին նույնականացնելու նպատակ ունեցող լուսանկարներ (օրինակ՝ որոնողական կամ անվտանգության կամ այլ համակարգերի միջոցով նույնականացնելու, ինքնությունը պարզելու, ճանաչելու, հսկելու և այլ նպատակների համար վերցված լուսանկարները):

Ստացվում է, որ առաջին խումբ լուսանկարները չեն համարվում կենսաչափական:

Ինչ վերաբերում է աշխատողների կողմից գործատուներին տրամադրվող լուսանկարների կենսաչափական համարվելու հանգամանքին, ապա Գործակալությունը դա ևս կապում է լուսանկարի մշակման նպատակի հետ:  Այսինքն, եթե 3X4 չափի լուսանկարը օրենքով սահմանված դեպքում կամ աշխատողի համաձայնությամբ[2]  հավաքվում է աշխատողին նույնականացնելու և/կամ ինքնությունը ստուգելու նպատակով, ապա այն կհամարվի կենսաչափական անձնական տվյալ: Միևնույն ժամանակ, եթե լուսանկարը հավաքվում է այլ նպատակով, քան անձին նույնականացնելն է և/կամ ինքնությունը ստուգելը, սակայն որոշակի պահից սկսած՝ աշխատողի համաձայնությամբ կամ օրենքով սահմանված դեպքում այն սկսվում է օգտագործվել նույնականացնելու և/կամ ինքնությունը ստուգելու նպատակով, ապա այդ պահից սկսած լուսանկարը կհամարվի կենսաչափական անձնական տվյալ:
Անձնական տվյալները մշակելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել Օրենքով նախատեսված համաչափության սկզբունքը, համաձայն որի տվյալների մշակումը պետք է հետապնդի օրինական նպատակ, դրան հասնելու միջոցները պետք է լինեն պիտանի, անհրաժեշտ և չափավոր: Միաժամանակ արգելվում է այնպիսի անձնական տվյալների մշակումը, որոնք անհրաժեշտ չեն տվյալները մշակելու նպատակի համար կամ անհամատեղելի են դրա հետ, կամ արգելվում է անձնական տվյալների մշակումը, եթե տվյալները մշակելու նպատակին հնարավոր է հասնել ապանձնավորված կերպով:
*Նշում. ինչպես գիտենք, որոշակի դեպքերում ՀՀ օրենսդրությունը պահանջում է որոշակի կատեգորիայի աշխատողներին անցնելու նախնական, ապա նաև՝ պարբերական բժշկական զննություն՝ աշխատանքի ընդունվելիս և աշխատանքի ընթացքում: Այդպիսի զննությունների արդյունքներն ամրագրվում են բժշկական գրքույկներում, որոնցում առկա է նաև աշխատողի լուսանկարը: Ըստ էության աշխատողների բժշկական գրքույկում/սանիտարական գրքույկում (այսուհետ՝ Գրքույկ) փակցվող լուսանկարը կհամարվի կենսաչափական անձնական տվյալ, քանի որ գրքույկների ձևը պահանջում է լուսանկարի առկայությունը, որպես նույնականացնող էլեմենտ: Ի տարբերություն գործատուների կողմից կիրառվող «Աշխատողի անձնական թերթիկների», Գրքույկում անձին նույնականացնող այլ տվյալներ (օրինակ՝ անձնագրի տվյալներ) չեն լրացվում: Այդ հանգամանքը թույլ է տալիս  ենթադրելու, որ «Աշխատողի անձնական թերթիկ»-ում փակցվող լուսանկարը չի համարվի նույնականացնող տվյալ, քանի որ այդ թերթիկի լրացման համար, աշխատողը գործատուին է տրամադրում նույնականացման համար նաև անձնագրի պատճենը:

 

[1] Ծանուցմանը ներկայացվող պահանջները ներկայացված են Օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ կետով:

[2] Օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն՝ Կենսաչափական անձնական տվյալներ մշակվում են միայն տվյալների սուբյեկտի համաձայնությամբ, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, և եթե օրենքով հետապնդվող նպատակը հնարավոր է իրականացնել միայն այդ կենսաչափական տվյալները մշակելու միջոցով:

Փնտրո՞ւմ եք առաջին կարգի խորհրդատու