Glossary

All | Latest | A C D E G I T
There are currently 18 names in this directory
ARLIS (Armenian Legal Information System)
ՀԻՏՀ (Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվության Համակարգը)

ASRA (Accounting standard of Republic of Armenia)
ՀՀՀՀՍ (Հայաստանի հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ)

Checkpoint
անցակետ

Common external tariff
Միասնական արտաքին մաքսատուրք

Company (all types see below)
ընկերություն CJSC (Closed Joint Stock Company) -ՓԲԸ (Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն) OJSC (Open Joint-Stock Company) - ԲԲԸ (Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն) LLC(Limited Liability Company)/ Ltd.(Limited Company) - ՍՊԸ (ՍահմանափակՊատասխանատվությամբ Ընկերություն) Private Entrepreneur - անհատ ձեռնարկատեր NGO (Non-Governmental Organization) -հասարակական կազմակերպություն Non-Profit Organization - ոչ առևտրային կազմակերպություն

Custom
custom duty - մաքսատուրք custom fee - մաքսավճար custom payments - մաքսային վճարներ

Director
տնօրեն - general...- գլխավոր տնօրեն - executive...- գործադիր տնօրեն - deputy ... - փոխտնօրեն

Duty-free zone
հարկից ազատված գոտի

Entrepreneur (private)
անհատ ձեռնարկատեր

Exempt income
չհարկվող եկամուտ

Extended limited tax liability
երկարաձգված սահմանափակ հարկային պարտավորություն (սկզբունք, ըստ որի եկամտահարկով կամ զուտ հարստության հարկով հարկվող հարկատուները` իրենց հարկային իրավասությունների գործողության տարածքը լքելու և ավելի ցածր հարկային դրույքներ կիրառող երկիր տեղափոխվելու դեպքում սահմանված որոշակի ժամանակահատվածում դեռ ենթակա են հարկման իրենց նախկին ռեզիդենտության երկրում)

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)
ՀԸՀՍ (Համընդհանուր ընդունված հաշվապահական ստանդարտներ)

GDP (gross domestic product)
ՀՆԱ (համախառն ներքին արտադրանք)

IAS (International Accounting Standard)
Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ

IBAN (International Bank Account Number )
Միջազգային բանկային հաշվի համարը

imprest
առհաշիվ

Tax (all types see below)
հարկ income ... - եկամտահարկ, profit .... - շահութահարկ, value added... - ավելացված արժեքի հարկ, property .... - գույքահարկ, land .... - հողի հարկ, excise ... - ակցիզային հարկ, simplified... - պարզեցված հարկ, presumptive... - հաստատագրված վճարների հարկ environmental ... - բնապահպանական հարկ pollution... - աղտոտման հարկ estate... - ժառանգության հարկ franchise ... - ֆրանչայզի հարկ (մենաշնորհային իրավունքից կամ արտոնությունից օգտվելու համար) marginal ... - սահմանային հարկ ****accrued taxes - հաշվեգրված հարկերdeffered tax - հետաձգված հարկdelinquent tax - ուշացված հարկ (սահմանված ժամկետներում չվճարված)estimated tax - գնահատված հարկearmarked tax - հասցեագրված հարկ (հարկեր, որոնցից մուտքերը ենթակա են օգտագործման կոնկրետ նպատակներով)ad valorem tax - արժեքային (ադվալորային) հարկ (հաշվարկվում է հարկվող օբյեկտի արժեքից ելնելով)accumulated-earnings tax - չբաշխված շահույթից հարկconveyance tax - սեփականության փոխանցման հարկ

Tax code (also:TIN-Taxpayer Identification Number)
ՀՎՀՀ (Հարկ Վճարողի Հաշվառման Համար)
How can we help you?

Contact us at the “Paradigma Armenia” office or submit a business inquiry online.

What our clients thinks about us?

Looking for an experienced consultant?