Glossary

All | Latest | A C D E G I T
There are 4 names in this directory beginning with the letter C.
Checkpoint
անցակետ

Common external tariff
Միասնական արտաքին մաքսատուրք

Company (all types see below)
ընկերություն CJSC (Closed Joint Stock Company) -ՓԲԸ (Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն) OJSC (Open Joint-Stock Company) - ԲԲԸ (Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն) LLC(Limited Liability Company)/ Ltd.(Limited Company) - ՍՊԸ (ՍահմանափակՊատասխանատվությամբ Ընկերություն) Private Entrepreneur - անհատ ձեռնարկատեր NGO (Non-Governmental Organization) -հասարակական կազմակերպություն Non-Profit Organization - ոչ առևտրային կազմակերպություն

Custom
custom duty - մաքսատուրք custom fee - մաքսավճար custom payments - մաքսային վճարներ
How can we help you?

Contact us at the “Paradigma Armenia” office or submit a business inquiry online.

What our clients thinks about us?

Looking for an experienced consultant?