Glossary

All | Latest | A C D E G I T
There are 2 names in this directory beginning with the letter T.
Tax (all types see below)
հարկ income ... - եկամտահարկ, profit .... - շահութահարկ, value added... - ավելացված արժեքի հարկ, property .... - գույքահարկ, land .... - հողի հարկ, excise ... - ակցիզային հարկ, simplified... - պարզեցված հարկ, presumptive... - հաստատագրված վճարների հարկ environmental ... - բնապահպանական հարկ pollution... - աղտոտման հարկ estate... - ժառանգության հարկ franchise ... - ֆրանչայզի հարկ (մենաշնորհային իրավունքից կամ արտոնությունից օգտվելու համար) marginal ... - սահմանային հարկ ****accrued taxes - հաշվեգրված հարկերdeffered tax - հետաձգված հարկdelinquent tax - ուշացված հարկ (սահմանված ժամկետներում չվճարված)estimated tax - գնահատված հարկearmarked tax - հասցեագրված հարկ (հարկեր, որոնցից մուտքերը ենթակա են օգտագործման կոնկրետ նպատակներով)ad valorem tax - արժեքային (ադվալորային) հարկ (հաշվարկվում է հարկվող օբյեկտի արժեքից ելնելով)accumulated-earnings tax - չբաշխված շահույթից հարկconveyance tax - սեփականության փոխանցման հարկ

Tax code (also:TIN-Taxpayer Identification Number)
ՀՎՀՀ (Հարկ Վճարողի Հաշվառման Համար)
How can we help you?

Contact us at the “Paradigma Armenia” office or submit a business inquiry online.

What our clients thinks about us?

Looking for an experienced consultant?