Glossary

All | Latest | A C D E G I T
Showing 10 most recent names in this directory
Tax code (also:TIN-Taxpayer Identification Number)
ՀՎՀՀ (Հարկ Վճարողի Հաշվառման Համար)

Tax (all types see below)
հարկ income ... - եկամտահարկ, profit .... - շահութահարկ, value added... - ավելացված արժեքի հարկ, property .... - գույքահարկ, land .... - հողի հարկ, excise ... - ակցիզային հարկ, simplified... - պարզեցված հարկ, presumptive... - հաստատագրված վճարների հարկ environmental ... - բնապահպանական հարկ pollution... - աղտոտման հարկ estate... - ժառանգության հարկ franchise ... - ֆրանչայզի հարկ (մենաշնորհային իրավունքից կամ արտոնությունից օգտվելու համար) marginal ... - սահմանային հարկ ****accrued taxes - հաշվեգրված հարկերdeffered tax - հետաձգված հարկdelinquent tax - ուշացված հարկ (սահմանված ժամկետներում չվճարված)estimated tax - գնահատված հարկearmarked tax - հասցեագրված հարկ (հարկեր, որոնցից մուտքերը ենթակա են օգտագործման կոնկրետ նպատակներով)ad valorem tax - արժեքային (ադվալորային) հարկ (հաշվարկվում է հարկվող օբյեկտի արժեքից ելնելով)accumulated-earnings tax - չբաշխված շահույթից հարկconveyance tax - սեփականության փոխանցման հարկ

imprest
առհաշիվ

IBAN (International Bank Account Number )
Միջազգային բանկային հաշվի համարը

IAS (International Accounting Standard)
Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ

GDP (gross domestic product)
ՀՆԱ (համախառն ներքին արտադրանք)

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)
ՀԸՀՍ (Համընդհանուր ընդունված հաշվապահական ստանդարտներ)

Extended limited tax liability
երկարաձգված սահմանափակ հարկային պարտավորություն (սկզբունք, ըստ որի եկամտահարկով կամ զուտ հարստության հարկով հարկվող հարկատուները` իրենց հարկային իրավասությունների գործողության տարածքը լքելու և ավելի ցածր հարկային դրույքներ կիրառող երկիր տեղափոխվելու դեպքում սահմանված որոշակի ժամանակահատվածում դեռ ենթակա են հարկման իրենց նախկին ռեզիդենտության երկրում)

Exempt income
չհարկվող եկամուտ

Entrepreneur (private)
անհատ ձեռնարկատեր
How can we help you?

Contact us at the “Paradigma Armenia” office or submit a business inquiry online.

What our clients thinks about us?

Looking for an experienced consultant?