Օրենքներ և ստանդարտներ

Ինչպե՞ս կարող ենք օգտակար լինել:

Այցելեք «Պարադիգմա Արմենիայի» գրասենյակ կամ կատարեք բիզնես հարցում առցանց:

Ի՞նչ են մտածում մեր հաճախորդները մեր մասին:

Օրենքներ և ստանդարտներ

ՀՀ օրենք Հաշվապահական հաշվառման մասինpdf_icon_small
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հայեցակարգային հիմունքներpdf_icon_small
Աուդիտորական գործունեության մասին ՀՀ օրենքըpdf_icon_small
ՀՀՄՍ 1
Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 2
Պաշարներ
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 7
Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 8
Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 10
Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 11
Կառուցման պայմանագրեր
pdf_icon_small
ՀՀՄԱ 12
Շահութահարկեր
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 16
Հիմնական միջոցներ
pdf_icon_small
ՀՀՄԱ 17
Վարձակալություն
pdf_icon_small
ՀՀՄԱ 18
Հասույթ
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 19
Աշխատակիցների հատուցումներ
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 20
Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում
pdf_icon_small
ՀՀՄԱ 21
Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները
pdf_icon_small
ՀՀՄԱ 23
Փոխառության ծախսումներ
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 24
Կապակցված կողմերի բացահայտումներ
pdf_icon_small
ՀՀՄԱ 26
Թոշակային հատուցումների պլանների հաշվապահական հաշվառումը և հաշվետվությունները
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 27
Համախմբված և առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 28
Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում
pdf_icon_small
ՀՀՄԱ 29
Ֆինանսական հաշվետվությունները գերսղաճային տնտեսություններում
pdf_icon_small
ՀՀՄԱ 31
Մասնակցություն համատեղ ձեռնարկումներում
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 32
Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը
pdf_icon_small
ՀՀՄԱ 33
Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 34
Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 36
Ակտիվների արժեզրկում
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 37
Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 38
Ոչ նյութական ակտիվներ
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 39
Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 40
Ներդրումային գույք
pdf_icon_small
ՀՀՄՍ 41
Գյուղատնտեսություն
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 01
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների առաջին անգամ որդեգրումը
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 02
Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարում
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 03
Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 04
Ապահովագրության պայմանագրեր
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 05
Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ և ընդհատված գործունեություն
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 06
Օգտակար հանածոների հետախուզում և գնահատում
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 07
Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 08
Գործառնական սեգմենտներ
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 09
Ֆինանսական գործիքներ
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 10
Գործառնական սեգմենտներ
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 11
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 12
Այլ կազմակերպություններում մասնակցության բացահայտում
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 13
Իրական արժեքի չափումը
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 14
Հետաձգված սակագնային ճշտումների հաշիվներ
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 15
Հասույթ հաճախորդների հետ պայմանագրերից
pdf_icon_small
ՖՀՄՍ 16
Վարձակալություններ
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 1    
Փոփոխություններ ապագործարկման, վերականգնման և նմանատիպ գոյություն ունեցող պարտավորություններում
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 02
Կոպերատիվ կազմակերպություններում անդամների բաժնեմասերը և նմանատիպ գործիքներ
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 04
Համաձայնություններում վարձակալության առկայության որոշում
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 08
ՖՀՄՍ 2-ի կիրառման ոլորտ
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 09
Պարունակվող ածանցյալ գործիքների գնահատման վերանայումը
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 10
Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ և արժեզրկում
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 12
Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 13
Հաճախորդի հավատարմության ծրագրեր
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 15
Անշարժ գույքի կառուցման պայմանագրեր
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 16
Արտերկրյա ստորաբաժանումում զուտ ներդրման արգելքներ
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 17
Ոչ դրամական ակտիվների բաշխումը սեփականատերերին
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 18
Ակտիվների փոխանցում հաճախորդների կողմից
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 19
Ֆինանսական պարտավորությունների մարումը բաժնային գործիքներով
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 20
Մակաբացման ծախսումները բաց հանքի արտադրական փուլում
pdf_icon_small
ՖՀՄՄԿ 21
Գանձումներ
pdf_icon_small
ՄՄԿ 7
Անցումը Եվրոյի
pdf_icon_small
ՄՄԿ 10
Պետական օգնություն՝ առանց գործառնական գործունեության հետ յուրահատուկ կապի
pdf_icon_small
SIC 12
Գործառնական վարձակալություններ-խթաններ
pdf_icon_small
ՄՄԿ 15
Գործառնական վարձակալություն. խրախուսող պայմաններ
pdf_icon_small
ՄՄԿ 21
Եկամտահարկ-վերականգնում վերագնահատված չմաշվող ակտիվների
pdf_icon_small
ՄՄԿ 25
Եկամտահարկ-փոփոխություններ կազմակերպության կամ նրա բաժնետերերի հարկային կարգավիճակում
pdf_icon_small
ՄՄԿ 27
Վարձակալության իրավական ձև ներառող գործարքների բովանդակության գնահատումը
pdf_icon_small
ՄՄԿ 29
Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ. բացահայտում
pdf_icon_small
ՄՄԿ 31
Հասույթ. բարտերային գործարքներ, որոնք ներառում են գովազդային ծառայություններ
pdf_icon_small
ՄՄԿ 32
Ոչ նյութական ակտիվներ. ինտերնետային կայքի ծախսումներ
pdf_icon_small